Regulamin Sali Sportowej

 1. Sala sportowa zlokalizowana jest w Fundacji Niezwyciężony w Warszawie przy ul. Sygietyńskiego 7 lok. U-2.
 2. Przed skorzystaniem z sali sportowej należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Sala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowych oraz innych form działalności sportowej.
 4. Użytkownikiem sali sportowej mogą być:
  1. grupy zorganizowane pod opieką trenera/ osoby prowadzącej zajęcia,
  2. uczestnicy zajęć indywidualnych pod opieką trenera/ osoby prowadzącej zajęcia
 5. Korzystanie z sali sportowej może odbywać się tylko za zgodą Prezesa Fundacji.
 6. Wszelkie zajęcia i treningi w sali sportowej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką trenera.
 7. Uczestnicy zajęć biorą w nich dobrowolnie udział.
 8. Wykonywanie wszelkich ćwiczeń powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem prowadzącego zajęcia.
 9. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy.
 10. Zabrania się wchodzić do sali sportowej w niezmienionym obuwiu.
 11. Na wezwanie trenera do ubrania ochraniaczy każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 12. Uczestnicy zajęć prowadzonych na sali sportowej powinni dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Uczestnicy bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 13. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do poinformowania trenera o rodzaju schorzenia.
 14. W sali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów.
 15. Uczestnicy mają zakaz wnosić na sale sportową przedmiotów z ostrymi krawędziami.
 16. Za stan sprzętu sportowego w sali sportowej oraz ich przydatności do ćwiczeń, jak również za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener.
 17. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu ćwiczeń ze sprzętem pozostawić go na właściwym miejscu.
 18. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność do wysokości 100% wartości szkody.
 19. Fundacja Niezwyciężony nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe lub pieniądze pozostawione na terenie sali sportowej oraz w szatni.
 20. Fundacja Niezwyciężony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu sali sportowej.
 21. Nieprzestrzeganie regulaminu sali sportowej może spowodować wyproszenie z sali sportowej, a także pozbawienie możliwości dalszego korzystania z niej.