Regulamin Fundacji Niezwyciężony

Cele Fundacji

 1. Wspomaganie oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i/lub z rodzin posiadających ciężkie warunki materialne;
 2. Wyrównanie szans dzieci z rodzin patologicznych i/lub rodzin ubogich;
 3. Wsparcie psychologiczne, prawne oraz finansowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i/lub rodzin ubogich;
 4. Propagowanie idei rozwoju i działania w celu poprawy swojej sytuacji życiowej;
 5. Przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia;
 6. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;
 7. Wskazywanie pożądanych wzorców spędzania wolnego czasu;
 8. Informowanie oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw wynikających z ryzykownych zachowań;
 9. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na różnego rodzaju nałogi;
 10. Uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia edukacji oraz rozwoju osobistego we współczesnym świecie;
 11. Działania edukacyjne, w tym działania w zakresie zajęć sportowych, językowych i nauk technicznych;
 12. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych intelektualnie, w tym fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie nauki;
 13. Propagowanie idei edukacji oraz sportu wśród dzieci i młodzieży;
 14. Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych ruchowo/sportowo, w tym fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie kariery sportowej;
 15. Pomoc osobom po wypadkach – wsparcie poprzez sport i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 16. Współpraca z różnymi instytucjami (tj. szkołami, klubami sportowymi, instytutami naukowymi, firmami) wspierającymi działalność Fundacji;

Przyzwolenia Fundacji dot. pomocy

 1. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 4. Fundacja może, dla osiągnięcia swoich celów, wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami.
 5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, jednak nie może wtedy ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Ograniczenia Fundacji dot. pomocy

 1. Fundacja nie udziela pomocy w zakresie wsparcia finansowego podczas leczenia.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek finansowych.
 3. Fundacja nie udziela pomocy w spłacie zadłużeń finansowych.

Sposoby realizacji celów Fundacji

 1. Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne (w tym zajęcia językowe).
 2. Fundacja organizuje zajęcia sportowe.
 3. Fundacja organizuje warsztaty, świetlice, punkty konsultacyjne.
 4. Fundacja organizuje spotkania z ludźmi sportu, nauki, kultury.
 5. Fundacja organizuje imprezy naukowe, sportowe i kulturalne.
 6. Fundacja ustanawia fundusz stypendialny.
 7. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Jak uzyskać pomoc Fundacji

 1. Fundacja Niezwyciężony swoją pomocą obejmuje dzieci i młodzież do 18. roku życia.
 2. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc Fundacji muszą być kierowane do Fundacji wyłącznie drogą pisemną (list, e-mail).
 3. Na podstawie listu/ e-maila Zarząd Fundacji podejmują wstępną decyzją dot. pomocy.
 4. W odpowiedzi zostaje przekazywany Wniosek z prośbą o pomoc, Formularz Zgłoszeniowy lub odmowa pomocy.
 5. Wniosek z prośbą o pomoc, Formularz Zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi dokumentami (tj. zaświadczenie o dochodach rodziców/ opiekunów: wynagrodzenie, zasiłki, renty, emerytury, alimenty itp.; opinia o rodzinie z Ośrodka Pomocy Społecznej, Pedagoga/ Psychologa Szkolnego) należy dostarczyć na adres Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na wyjątkowe sytuacje.
 6. Pomoc Fundacji dotyczy: bezpłatnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjnych lub zajęciach sportowych, warsztatach, świetlicach, punktach konsultacyjnych, spotkaniach z ludźmi sportu, nauki, kultury, w imprezach naukowych, sportowych i kulturalnych (+ cele fundacji ze statutu).
 7. Pomoc Fundacji obejmuje również osoby po wypadkach – wsparcie poprzez sport i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 8. Fundacja wspiera rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo/sportowo, w tym fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie kariery sportowej.
 9. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia pomocy na zasadach ustalonych po konsultacjach z Radą Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona w celu możliwości realizowania celów statutowych

 1. Fundacja może prowadzić zajęcia edukacyjne (w tym językowe) i sportowe, które mają bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych służących realizacji ich celów.
 2. W zajęciach odpłatnych mogą brać udział dzieci i młodzież (za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna), jak również dorośli.
 3. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenie uczestnika zajęć, zaakceptowanie regulaminu sali sportowej (w przypadku zajęć sportowych) i uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna (oświadczenie rodzica/ opiekuna).

Regulamin zajęć sportowych

 1. Zajęcia prowadzone są w systemie zajęć grupowych lub indywidualnych, według bieżącego grafiku.
 2. Przed pierwszym udziałem w zajęciach należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika zajęć, zaakceptowanie regulaminu sali sportowej. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna (oświadczenie rodzica/ opiekuna).
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy uiścić opłatę za zajęcia zgodną z cennikiem. Możliwość opłat miesięcznych lub jednorazowych wejść. (w przypadku zajęć komercyjnych)
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych należy zgłosić ten fakt Fundacji.

Regulamin pozostałych zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są w systemie zajęć grupowych lub indywidualnych, według bieżącego grafiku.
 2. Przed pierwszym udziałem w zajęciach należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika zajęć. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna (oświadczenie rodzica/ opiekuna).
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy uiścić opłatę za zajęcia zgodną z cennikiem. Możliwość opłat miesięcznych lub jednorazowych wejść. (w przypadku zajęć komercyjnych)
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych należy zgłosić ten fakt Fundacji.

Regulamin przyznania stypendiów socjalnych dla dzieci przez Fundację Niezwyciężony

 1. Stypendia przyznawane przez Fundację Niezwyciężony (dalej „Fundacja”) dzieciom mają umożliwić im wsparcie w sprawach życiowych oraz udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, językowych i innych w celu wyrównania szans w rodzinach z ciężką sytuacją życiową (np. po śmierci lub odejściu jednego z rodziców).
 2. O stypendia socjalne mogą ubiegać się osoby, które pochodzą z niezamożnych rodzin niepełnych lub wielodzietnych spełniające odpowiednie kryteria.
 3. Stypendium przyznawane jest na czas określony w zależności od środków zebranych na ten cel przez Fundację.
 4. W szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę sytuację życiową dzieci Zarząd Fundacji może przyznać stypendium socjalne odbiegające od zasad i postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w 1egzemplarzu.
 6. Do wniosku wnioskodawca powinien dołączyć opis aktualnej sytuacji wraz z udokumentowaniem potwierdzającym fakt zaistnienia ciężkiej sytuacji życiowej/materialnej (jeżeli możliwe do uzyskania), aktualną informację o dochodzie miesięcznym netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Wnioski o przyznanie stypendium można składać cały rok.
 8. Ubieganie się o stypendium Fundacji nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem.
 9. Złożone wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym i merytorycznym przez Zarząd Fundacji.
 10. Wysokość i zasady wypłacania stypendium będą ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i środków.
 11. Stypendium winno być wykorzystane na koszty związane z utrzymaniem, nauką, rozwijaniem pasji sportowych, naukowych, językowych, pokrycia kosztów wyjazdów rekreacyjnych, sportowych, naukowych itp.
 12. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 13. Przeznaczenie stypendium oraz prawa i obowiązki każdej ze Stron określa umowa o przekazanie stypendium zawarta pomiędzy Fundacją a Stypendystą.
 14. Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o przekazanie stypendium oraz informowania Fundacji o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość osiąganego dochodu w rodzinie Stypendysty.
 15. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium lub jego części.
 16. Stypendium może być cofnięte przez Fundację, gdy Stypendysta nie wypełnia podjętych zobowiązań lub naruszy dobre imię Fundacji, w tym miedzy innymi w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji dotyczących przeznaczania stypendium na cele niezgodne z umową o przekazanie stypendium, zmiany warunków materialnych Stypendysty, w stosunku do przedstawionych we wniosku o stypendium, przedstawienia niezgodnych z prawdą dokumentów i oświadczeń w ramach składanego wniosku o stypendium.
 17. Przepisy niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.
 19. Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Niezwyciężony - uchwałą nr 1 z dnia 11.03.2022.