Statut Fundacji Niezwyciężony (2017.09.03)

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Niezwyciężony, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Pawła Pisarczyka, Mariusza Stusińskiego, Przemysława Frasunka i Rafała Jurkiewicza, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Adama Suchtę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok.12, w dniu 27.09.2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Celami Fundacji są:
  1. wspomaganie oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin posiadających ciężkie warunki materialne;
  2. wyrównanie szans dzieci z rodzin ubogich;
  3. wsparcie psychologiczne, prawne oraz finansowe dzieci i młodzieży z rodzin rodzin ubogich;
  4. propagowanie idei rozwoju i działania w celu poprawy swojej sytuacji życiowej;
  5. przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia;
  6. wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;
  7. wskazywanie pożądanych wzorców spędzania wolnego czasu;
  8. informowanie oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw wynikających z ryzykownych zachowań;
  9. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na różnego rodzaju nałogi;
  10. uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia edukacji oraz rozwoju osobistego we współczesnym świecie;
  11. działania edukacyjne, w tym działania w zakresie zajęć sportowych, językowych i nauk technicznych;
  12. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych intelektualnie, w tym fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie nauki;
  13. propagowanie idei edukacji oraz sportu wśród dzieci i młodzieży;
  14. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych ruchowo/sportowo, w tym fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie kariery sportowej;
  15. pomoc osobom po wypadkach – wsparcie poprzez sport i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
  16. współpraca z różnymi instytucjami (tj. szkołami, klubami sportowymi, instytutami naukowymi, firmami) wspierającymi działalność Fundacji;
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności określonej w ust. 1.

§ 7

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie zajęć edukacyjnych (w tym zajęć językowych) – PKD 85.59.B;
  2. organizowanie zajęć sportowych – PKD 85.51.Z;
  3. organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjnych – PKD 85.60.Z;
  4. organizowanie spotkań z ludźmi sportu, nauki, kultury – PKD 82.30.Z;
  5. organizacja imprez naukowych, sportowych i kulturalnych – PKD 82.30.Z;
  6. ustanawianie funduszu stypendialnego – PKD 88.99.Z;
  7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji – PKD 94.99.Z;
  8. finansowe wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży – PKD 88.99.Z.
 • Działalność, o której mowa w § 7 pkt. 1 podpunkty [c] – [h], jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Działalność, o której mowa w § 7 pkt. 1 podpunkty [a] – [b], jest prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 8 000 (osiem tysięcy złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 • Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w § 6 ust. 1.

Władze Fundacji

§ 12

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z ich uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Władz Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: Osoby bliskie);
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statusowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech-sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu mogą wchodzić Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, ale zawsze przy zgodzie, co najmniej dwóch Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, ale zawsze przy zgodzie, co najmniej dwóch Fundatorów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
  7. zarządzanie działalnością operacyjną Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa członek Zarządu, który może być jednocześnie Prezesem Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych konieczne jest współdziałanie członka Zarządu oraz członka Rady Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Działalność gospodarcza

§ 26

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 6, w zakresie:

 1. 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 47.64 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. 47.72 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. 47.75 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 6. 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 7. 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 8. 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 9. 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów
 10. 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
 11. 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 12. 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 13. 88.99 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 14. 90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 15. 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 16. 90.04 Działalność obiektów kulturalnych
 17. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 18. 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 27

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na jej działalność gospodarczą wynosi 3 000 złotych.
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację bez wydzielenia organizacyjnego konieczne jest zachowanie wyodrębnienia księgowego tej działalności.